Privaatsuspoliitika

Kitchen Masters (edaspidi ettevõte või meie) soovib anda teile üksikasjalikku teavet teie isikuandmete töötlemise kohta, olenemata sellest, kas suhtlete meiega isiklikult, külastate meid või kasutate elektroonilisi vahendeid, esitate päringuid, kaebusi, taotlusi, avaldusi, teavet rikkumiste kohta ja/või tagasisidet (edaspidi päring), sõlmite lepinguid või kasutate mis tahes muud viisi teie valikul. See dokument kehtib teie suhtes juhul, kui me töötleme teie isikuandmeid.

Teie isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsus on meile oluline. Nendest andmekaitse põhimõtetest (edaspidi põhimõtted) leiate teavet muuhulgas selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, milleks neid kasutame, kui kaua säilitame ja kuidas jagame. Nõnda soovime tagada teid puudutava teabe ausa ja läbipaistva kogumise ning kasutamise. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus või GDPR), isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktidega.

Taotlus tähendab teie kirjalikku taotlust, millega taotlete oma andmete, mida me töötleme, väljaselgitamist, nende parandamist või andmete kogumise katkestamist ja teie isikuandmete kustutamist („teie unustamist“).

Tegu on tähtsa teabega. Palume see hoolikalt läbi lugeda. Me võime neid põhimõtteid muuta, et uute või muutuvate nõuete ja arengutega sammu pidada, mistõttu palume neid regulaarselt üle vaadata.

 

1. ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME

Isikuandmed (edaspidi isikuandmed või andmed) on mis tahes teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks, nagu ka mis tahes muu teave, mis on vajalik nii lepingueelsete kui ka lepinguliste kohustuste kohaseks täitmiseks, kohaseks vastamiseks päringutele ning taotlustele, turundusotstarvetel ning ka muude tegevuste, mis pole seadusega keelatud, või kohustuslike tegevuste sooritamiseks.

Põhimõtete alla kuuluvad järgnevad isikuandmed:

Teie poolt esitatud tuvastus- ja kontaktteave: nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ning aadress.

Muu teave: nõutav lepingu täitmiseks, selle kogumisest teavitatakse teid eraldi lepingus, mis teiega sõlmitakse.

Telefonivestluste salvestised (kui on).

Videovalveseadmete videosalvestised (kui on).

Teave teie IP-aadressi või seadme ID kohta (kui võtate meiega ühendust elektrooniliste vahendite abil).

 

2. TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA OTSTARBED

Me kasutame teie andmeid ainult: i) lepingu kohaseks täitmiseks; ii) teie poolt lepingu täitmisega seoses esitatud taotluste või nõuete lahendamiseks; iii) päringutele vastamiseks. Samuti võime analüüsida nende dokumentide alusel saadud andmeid/teavet meie tegevuse ja teile osutatavate teenuste kvaliteedi parendamiseks ning pakutava teenusevaliku laiendamiseks, võttes arvesse teie arvamusi ja ettepanekuid; iv) teie vajadustele vastavate kohandatud otseturunduspakkumiste tegemiseks teile.

Kui te ei nõustu oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse otstarbel, palume meid viivitamatult teavitada; v) meie ja teie turvalisuse ning vara kaitse tagamiseks kasutame videovalvet ja teie videoandmete töötlemist (antud säte kehtib vaid saabumisel ettevõtte ruumidesse või muule ettevõtte objektile, kus on kasutusel videovalvekaamerad); vi) teenuste kaugosutamise tagamiseks võime salvestada telefonikõnesid või muud suhtlust teie ja meie vahel. Antud otstarbel võime samuti salvestada teie telefoninumbri, IP-aadressi ja muud teid tuvastavad andmed, kõne sisu, kestuse, aja ning muud tehnilised andmed. (Teid teavitatakse telefonikõnede salvestamisest niipea, kui me kõnele vastame. Kui te pole sellega nõus, on teil õigus telefonikõne katkestada ja võtta meiega ühendust mõnel muul teile sobival viisil.)

 

3. TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE JA SÄILITAMISE KESTUS

3.1. Me töötleme ja säilitame teie andmeid: A) lepingu kehtivusaja vältel; B) päringule vastamise aja vältel; C) Leedu Vabariigi õigusaktides määratletud aja vältel; D) turustusperioodi vältel.

3.2. Lepingu lõppemisel/lõpetamisel, vastuseks taotlusele, hävitame või ebaisikustame usaldusväärselt ja pöördumatult teie andmed kooskõlas järgneva menetluse ning tingimustega:

i) kustutame lepingu täitmiseks ja päringule vastamiseks vajalikud konkreetsed isikuandmed hiljemalt 10 tööpäeva möödumisel lepingu lõppemise kuupäevast, päringule vastamise järel, kui nende andmete säilitamine pole kohustuslik Leedu Vabariigi õigusaktide alusel ning kui kohtumenetluseks puuduvad eeldused. Kohtumenetluse eelduste olemasolul kustutatakse need andmed selle punkti lõigus ii) määratletud tähtajaks;

ii) muud isikuandmed, mille säilitamine pole kohustuslik kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud arhiveerimismenetlusega, ja kui olete täielikult tasunud lepingu alusel osutatud teenuste eest, hävitatakse hiljemalt 6 kuu möödumisel lepingu lõppemise kuupäevast. Kohtumenetluse korral säilitame andmeid veel 30 tööpäeva pärast konkreetse kohtuvaidluse kuupäeva ja lõpliku otsuse jõustumise kuupäeva, ning sundtäitmise/sissenõudmise korral pärast vastava täitmis-/sissenõudmisaja tähtpäeva;

iii) telefonivestluste salvestised (kui on) ja videovalveseadmete salvestatud videoandmed (kui on) hävitatakse 30 päeva jooksul alates lepingu lõppemise/lõpetamise ajast (kui vastavad seadmed võimaldavad säilitamist vastava aja jooksul; kui vastav säilitusvõime pole saadaval, kustutatakse andmed iga kord 30 kalendripäeva möödumisel), välja arvatud kohtuvaidluse eelduse olemasolul, millisel juhul kustutame andmed selle punkti lõigus ii) määratletud tähtaegadeks;

iv) me kustutame teie IP-aadressi või seadme ID (kui võtate meiega ühendust elektrooniliste vahendite abil) 60 päeva jooksul vastavast taotlusest, välja arvatud juhul, kui vastavad andmed on vajalikud poolte vahel käimasoleva kohtuvaidluse jaoks, millisel juhul hävitatakse need kooskõlas lõiguga ii);

v) me säilitame turundusotstarvetel kogutud andmeid seni, kuni kasutate meie teenuseid, ja 1 aasta pärast teenuste kasutamise lõpetamist. Juhul, kui taotlete enda „unustamist“, kustutame üksnes turundusotstarvetel kasutatavad andmed 30 päeva jooksul vastava taotluse kuupäevast;

vi) me säilitame ja töötleme isikuandmeid, mis Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt kuuluvad arhiveerimisele, kooskõlas nendes õigusaktides sätestatud tingimustega.

 

4. TEIE ISIKUANDMETE KOGUMISE ALLIKAD

Tavaliselt saame teie andmed otse teilt – kui võtate meiega ühendust lepingu sõlmimiseks või selle muutmiseks, päringu esitamiseks või mis tahes muul teie valitud viisil. Lepingu sõlmimisel ja täideviimisel ning selle lõpetamise järel, kohtumenetluse või sissenõudmismenetluse korral, vastuseks päringule, võime koguda teie andmeid: a) teid puudutavate andmete seast, mis on avalikult esitatud teie või kolmandate isikute poolt; b) juriidilistelt isikutelt, kui olete nende juriidiliste isikute esindaja, töötaja, töövõtja vms; c) partneritelt või muudelt juriidilistelt isikutelt, mis kasutavad meie teenuseid või mille teenust me kasutame teenuste osutamiseks teile.

Kui lepingus sätestatud teenuste kohane ja objektiivne osutamine või teie päringu läbivaatamine eeldab meilt täiendava teabe kogumist või oluliste asjaolude uurimist, võime seostada teie poolt esitatud andmed meie käsutuses olevate andmete ja/või lepingu täitmise ning teie päringu läbivaatamise käigus kogutud andmetega, näiteks võime kontrollida videovalve salvestisi, küsitleda meie töötajaid jne.

Juhul, kui teave (sealhulgas dokumendid) lepingu sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks esitatakse ettevõtte või kolmanda isiku võrgus oleva arvuti kaudu, on oht, et külastatud koduleheküljed salvestuvad veebilehitseja ajalukku ja/või ettevõtte või kolmanda isiku võrguregistrisse. See on välditav teabe esitamise teel arvuti abil, mis ei ole vastavas võrgus.

Oluline on panna tähele ka seda, et teave taotluse või lepingu sõlmimise, muutmise või lõpetamise jaoks võib sisaldada metaandmeid, mis võivad paljastada teabe esitaja isikuteabe, mis ei ole seotud esitatava teabega. Seetõttu on tähtis eemaldada taotlusega mitteseotud metaandmed enne teabe esitamist.

 

5. AVALIKUSTAMISED JA KOLMANDAD ISIKUD, KELLELE ME TEIE ANDMEID AVALIKUSTAME

Me võime edastada teie andmed töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes osutavad meile juriidilisi teenuseid ning raamatupidamise ja andmehaldusega seotud teenuseid. Taolised isikud võivad hõlmata kodulehekülgede ja sotsiaalküsitluste arendajaid ning haldureid, andmebaasitarkvara müüjaid ja haldureid, andmekeskuseid, veebimajutus- ning pilveteenuse pakkujaid jne. Igal juhul edastame vastutavale töötlejale üksnes andmed, mis on vajalikud konkreetse tellimuse täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks. Meie poolt kaasatavad andmetöötlejad võivad töödelda teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ega tohi kasutada neid muudel otstarvetel või edastada neid teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad kindlustama teie andmete turvalisuse kooskõlas kohaldatava seadusandluse ja meiega sõlmitud kirjalike kokkulepete ning lepingutega.

Juhul, kui päringus kirjeldatud sündmus on käsitletav kindlustusjuhtumina, edastame teie päringu ja andmed kindlustusfirma(de)le, kus oleme kindlustanud oma kolmanda isiku vastutuse või vara või mis pakuvad meile muud kaitset, mis on seotud teie päringus kirjeldatud sündmusega. Kindlustusfirmad toimivad sõltumatute vastutavate töötejatena ja töötlevad teie andmeid kooskõlas vastava kindlustusfirma kehtestatud tingimuste ning korraga.

Samuti on võimalik teie andmete esitamine pädevatele ametiasutustele või õiguskaitseasutustele, nt politsei-, korrakaitse- või järelevalveasutustele ja riiklikule registrikeskusele, kuid üksnes nende taotlusel või üksnes juhul, kui seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid, või juhtudel, kus me järgime seadusega ettenähtud menetlust oma õiguste, meie ülejäänud klientide, töötajate ja varade turvalisuse tagamiseks ning õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Me võime kombineerida teid puudutavat saadaolevat teavet, mis on omandatud erinevatest allikatest. Päringut (teavet rikkumise, kaebuse vms kohta, s.t juhtudel, kus te vastust ei soovi) saab esitada anonüümselt või koos teie isikuandmetega. Viimasel juhul saavad teabe esitaja isikuteabe teada üksnes need isikud, kes vastuvõetud teabe läbi vaatavad. Samas on vajadusel võimalik teabe esitaja kutsumine kohtusse tunnistajana, mis tähendab anonüümsuse kaotust.

 

6. TERRITOORIUMID JA JURISDIKTSIOONID, KUS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

Tavaliselt töötleme ja salvestame teie isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil (EL/EMP), kuid me võime edastada teie isikuandmed väljapoole ELi/EMPd, näiteks juhul, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, või kui olete taoliseks edastamiseks loa andnud. Me edastame teie isikuandmed väljapoole ELi/EMPd juhul, kui vähemalt üks järgnevatest tingimustest on täidetud:

  • Euroopa Komisjon on tunnistanud, et vastav riik tagab isikuandmete piisava kaitse.
  • Andmete saaja Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud kooskõlas ELi ja USA vahel sõlmitud kokkuleppega Privacy Shield.
  • Leping sõlmitakse Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud standardtingimustel.
  • Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud toimimisjuhiste või muude kaitsemeetmete järgimine on tagatud.

 

7. TEIE ANDMETE TURVALISUSE TASE

Isikuandmete töötlemisel peame kinni andmekaitsealase seadusandluse, sealhulgas GDPRi nõuetest. Kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -menetlusi teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Valime vastutavaid töötlejaid hoolikalt ja nõuame neilt kohaste meetmete kasutamist, mis võimaldavad teie konfidentsiaalsuse kaitset ning teie isikuandmete turvalisuse tagamist. Samas ei saa me täielikult tagada teabe edastamise turvalisust interneti või mobiilside kaudu; igasugune teabe edastus meile nendel viisidel leiab aset teie vastutusel.

 

8. TEIE ANDMEKAITSEALASTEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD ÕIGUSED

Juurdepääsuõigus teie töödeldavatele isikuandmetele. Teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, teil on juurdepääsuõigus teie isikuandmetele, mida me töötleme, ning õigus saada teavet andmete töötlemise otstarvete, töödeldavate andmete kategooriate, saajate kategooriate, töötlemise kestuse ja andmete allikate kohta.

Isikuandmete parandamise õigus. Kui teie poolt meile esitatud andmed on muutunud või te usute, et teid puudutav teave, mida me töötleme, on ebatäpne või vale, on teil õigus nõuda vastava teabe muutmist, kohandamist või parandamist.

Kaebuse esitamise õigus. Kui usute, et rikume teie andmete töötlemisel andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, palume teil esmalt otse meie poole pöörduda. Kui te pole rahul meie poolt väljapakutud lahendusega või kui me pole teie arvates rakendanud vastuseks teie taotlusele piisavaid meetmeid, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, milleks Leedu Vabariigis on Riiklik Andmekaitse Inspektsioon (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel: (+370 5) 271 2804, 279 1445; e-post: ada@ada.lt).

Andmete kustutamise õigus (õigus „olla unustatud“). Teatud asjaoludel, mis on määratletud andmetöötlust käsitlevates õigusaktides (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmete töötlemise alused on kehtetuks muutunud jne), on teil õigus nõuda meilt kirjalikult oma isikuandmete kustutamist.

Andmetöötluse piiramise õigus. Teatud asjaoludel, mis on määratletud andmetöötlust käsitlevates õigusaktides (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui vaidlustate andmete täpsuse, olete esitanud vastuväiteid töötlemisele meie õigustatud huvi alusel jne), on teil samuti õigus teavitada meid kirjalikult teie andmete töötlemise piiramisest.

 

9. ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED, MIDA JÄRGIME

Järgime alltoodud põhimõtteid isikuandmete, mida olete meile usaldanud, nagu ka muudest allikatest saadud andmete kogumisel ja kasutamisel:

9.1. Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte).

9.2. Teie isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgelt väljendatud ja seaduslikel otstarvetel ning neid ei töödelda viisil, mis nende otstarvetega kokku ei sobi (otstarbe piiramise põhimõte).

9.3. Teie isikuandmed on piisavad, asjakohased ega ületa nende otstarvete piire, mille tarvis neid töödeldakse (võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte).

9.4. Töödeldavad isikuandmed on täpsed ja vajadusel värskendatud (täpsuse põhimõte).

9.5. Teie isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et isiku tuvastamine on võimalik vaid siis, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise otstarvetel (säilitamispiirangu põhimõte).

9.6. Teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete kohase turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise vastu, kasutades kohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (rikkumatuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 

10. MEIE KOHUSTUSED

Isikuandmete, mida olete meile usaldanud, nagu ka muudest allikatest saadud andmete kogumisel ja kasutamisel kohustume:

10.1. Töötlema teie isikuandmeid üksnes selgelt määratletud ja seaduslikel otstarvetel.

10.2. Hoiduma teie isikuandmete töötlemisest muudel otstarvetel peale käesolevates ettevõtte andmekaitse põhimõtetes määratletute, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

10.3. Töötlema teie isikuandmeid seaduslikult, täpselt, läbipaistvalt, ausalt ja töödeldud isikuandmete täpsust, samasust ning turvalisust tagaval viisil.

10.4. Tagama liigsete isikuandmete töötlemisest hoidumise.

10.5. Töötlema teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik teie isikuandmete töötlemise otstarvetel.

10.6. Vastutama nendes ettevõtte andmekaitse põhimõtetes sätestatud põhimõtete järgimise eest ja olema suuteline tõendama nende järgimist.

10.7. Täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

 

11. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA JA KUIDAS ME VASTAME

11.1. Kõiki andmetöötlusega seotud taotlusi saab esitada järgnevatel viisidel:

  • E-posti teel: info@kitchenmasters.com
  • Posti teel aadressil: Kėdainių g. 50, Šingaliai, Kėdainiai

C/O: Kėdainių konservų fabrikas UAB, Marketing Manager

11.2. Meie kui vastutava töötleja andmed:

Kėdainių konservų fabrikas UAB

Äriregistri kood: 161612618

Peakontori aadress: Kėdainių g. 50, Šingaliai, Kėdainiai, Leedu Vabariik

11.3. Me vastame teie päringule töödeldavate andmete kohta 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates päringu vastuvõtmise kuupäevast. Erandjuhtudel, kui tarvis on rohkem aega, on meil kohase teavitamise järel õigus pikendada nõutud andmete esitamise või muude teie päringus määratletud nõuete tähtaega 60 (kuuekümnele) kalendripäevale alates teie päringu kuupäevast.

Me keeldume teie taotluse rahuldamisest põhjendatud vastusega juhul, kui tuvastatud on GDPRis ja muudes õigusaktides sätestatud asjaolud, teavitades teid sellest kirjalikult.

 

12. ANONÜÜMSUS

Ettevõtte kasutatav süsteem ei salvesta teie IP-aadresse ja seadme ID-sid ega kasuta küpsiseid. Küpsised on väiksed teabefailid, mida teie seadmes (arvuti, telefon või tahvelarvuti) asuv veebilehitseja teie poolt külastatavatelt kodulehekülgedelt vastu võtab ja teie seadmesse salvestab. Küpsised võimaldavad kodulehel jätta meelde teabe teie sirvimisharjumuste, tegevuste ja seadistuste kohta, et te kodulehe kõiki funktsioone kasutada saaksite. Samuti võimaldavad küpsised teil teostada seiret selle üle, kui sageli te vastavat kodulehekülge külastate, ja koguda üldist statistikat kodulehekülje külastajate arvu kohta.

Üksikjuhtudel, kõige asjakohasema teabe, kodulehekülgede jne esitamiseks kasutajatele, on võimalik küpsiste kasutamise ajutine lubamine, kuid niisugusel juhul teavitatakse teid sellest ette. Antud juhul kasutame seansiküpsiseid, mis on mõeldud kodulehekülje jõudluse parandamiseks ja anonüümse üldteabe kogumiseks kodulehekülje kasutamise kohta. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad koduleheküljelt lahkumise või teie veebilehitseja sulgemise järel. Veebilehitsejat saab seadistada kõiki küpsiseid vastu võtma, kõigist küpsistest keelduma või küpsise saatmisest teada andma. Iga küpsis on erinev; seetõttu, kui te pole kindel, kuidas küpsiseseadistusi muuta, tutvuge abimenüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemil võib olla täiendavaid küpsisehaldureid. Kui soovite, et küpsised teavet ei koguks, keelake küpsiste kasutamine veebilehitseja seadistustes.

Teatud juhtudel võib küpsiste kustutamine aeglustada sirvimist, piirata teatud kodulehekülgede funktsioone või tõkestada juurdepääsu koduleheküljele.

Meie kodulehekülg võib sisaldada linke muude ettevõtete või organisatsioonide kodulehekülgedele. Palume pöörata tähelepanu sellele, et meie ei vastuta taoliste kodulehekülgede sisu ega nende poolt kasutatavate andmekaitse põhimõtete eest. Seega, kui siirdute muudele kodulehekülgedele meie kodulehekülje kaudu, peaksite nende andmekaitse põhimõtted eraldi üle vaatama.

Käesolevad sätted võivad muutuda eelneva teadaandeta, sest me järgime küpsiste kasutamist reguleerivaid õigusakte ja võtame arvesse üldtunnustatud tavasid küpsiste kasutamise osas.